Popravka sokla fasade

Ne samo na starim građevinama, već se često i u novogradnji mogu videti oštećena sokla. U većini slučajeva do toga dolazi zbog vlage, jer je sokl fasade izložen većim opterećenjima nego ostatak fasade. Zato se sokl građevine mora pažljivo planski obraditi. Pritom se moraju definisati svi odgovarajući materijali i zaštitne mere. Za ispunjenje posebnih zahteva uvek koristiti specijalne vodoodbojne maltere za sokl, npr. RÖFIX 525 Malter za sokl flex.

Oštećenja u soklu fasade se dugoročno isključuju ukoliko se zona sokla građevine planira prema pravilima struke, stručno izvede i održava.

U tu svrhu, između ostalog, treba poštivati sledeće:

  • Ukoliko se malteri za sokl nanose ispod površine terena, potrebno ih je zaštititi od kapilarne vlage korišćenjem zaštitnog premaza. Nanosi se na celu površinu i oko 10 cm iznad površine terena, npr. RÖFIX OPTIFLEX® ili RÖFIX 636
  • Radi sprečavanja mehaničkih oštećenja sokl zaštititi postavljanjem drenažnih ploča ili čepaste folije
  • Za vreme izvođenja hidroizolacije oko objekta ravnanje podloge se sme izvoditi samo do maksimalno 20 cm ispod gornje razine sokla
  • Celom dužinom sokla fasade se po mogućnosti kao drenažni sloj izvodi minimalno 20 cm dubok i minimalno 30 cm širok drenažni sloj (npr. obluci 30–63 mm)
  • Opločnike, kao i obloge pločama ili opločnicima, treba izvoditi sa odgovarajućim padom i konstrukcionim odvajanjem od objekta
  • U području sokla se ne sme nasipati zemlja neposredno uz spoljašnji zid
  • Za popravku zida opterećenog solima koristiti RÖFIX maltere za saniranje. Odgovarajuće metode za saniranje su opisane od stranice 40 nadalje