Energetska sanacija

Izolacija unutrašnjih prostora i plafona

Sistemi unutrašnje izolacije se ugrađuju na objektima gde nije moguća spoljašnja izolacija. Kod sistema unutrašnje izolacije razlikujemo one kojima se rešavaju problemi površinskog kondenzata, algi i buđi, štetnih soli i problemi toplotnih mostova kao i toplotnu, zvučnu unutrašnju izolaciju i izolaciju od požara kao i od vlage. Odabir unutrašnje izolacije zavisi od slučaja koji se želi rešiti ili koristima koje se njome žele postići. Ad hok odluke o odabiru unutrašnje izolacije, odnosno konstrukcije i izolacionog materijala za postojeći ili novi objekat su neprihvatljive. Na projektantu je, uzimajući u obzir sve kriterijume, da svojom ocenom i objektivnom procenom da pravo rešenje. Time se dobiva optimalni sistem unutrašnje izolacije i dugotrajno rešenje. Konstrukcija je samo onda smislena, kada ispunjava svoj funkcionalitet. Kod toga je važno naći kompatibilno rešenje sa sistemom spoljašnje izolacije i celokupne građevinske konstrukcije. Potrebno je pronaći kompromis između ekonomskih i ekoloških aspekata, kao i kvalitativnih i funkcionalnih konstrukcijskih aspekata

Uslovi za ugradnju sistema unutrašnje izolacije U okvirima energetskog saniranja građevinskog objekta, nije dovoljna samo procena efikasnosti ugrađene toplotne izolacije. Potrebno je obratiti pažnju na različite osnovne uslove. Postojeće stanje objekta krucijalno utiče na odabir unutrašnje izolacije, jer se u različitim situacijama mora postići funkcionalitet konstrukcije.

Među osnovnim uslovima su:

  • postojeća vlaga u građevinskim elementima 
  • postojeća nosiva konstrukcija i karakteristike korišćenih građevinskih materijala
  • vrsta i stanje podloge na koju se ugrađuje sistem unutrašnje izolacije
  • moguće stvaranje spojeva
  • kompatibilnost materijala sa podlogom

Kako bi konstrukcija nesmetano funkcionisala potrebno je rešiti eventualne probleme vlage iz poda (zbog kapilarne vlage) i udara kiše spolja. Svi prethodno navedeni uslovi moraju biti ispunjeni konstruktivnim merama.