RÖFIX Creteo®Phalt - Nova generacija polukrutih obloga

Više od 50% svih građevina se danas gradi od betona. Dugi životni vek koji se pripisuje betonu, otpornost, visoka ekonomičnost i ostala njegova tipična svojstva kao što je mogućnost oblikovanja po želji, sve to učinilo ga je nezamenjivim građevnim materijalom. Tako je beton na vidljivim mestima na bezbrojnim kvadratnim metrima fasadnih površina već odavno postao uobičajena slika naših gradova i naselja. Sastavni delovi beton su: od cementa, dodatnih materijala (šljunak, pesak) i vode. Pri tome cement predstavlja "vezivo" za različite elemente, vezivni element koji je bitno odgovoran za kvalitetu građevnog materijala. Zbog nedovoljne otpornosti betona na lom, betonski ugradbeni delovi pri visokogradnji se ojačavaju čeličnom armaturom. Tako je zajedničko delovanje čelika i betona važna pretpostavka za statičku sigurnost građevine izgrađene od armiranog betona. Ovo zajedničko delovanje je međutim zajamčeno samo u slučaju kad je čelična armatura dostatno debelom betonskom oblogom ili drugim merama zaštičena od štetnih utjecaja iz okoliša.

Polukrute obloge tipa Creteo®Phalt su bitumenski vezane nosive konstrukcije koje se ispunjavaju retkim tečnim Creteo®Phalt malterom. To omogućuje izradu površine bez dilatacionih fugni. Creteo®Phalt efikasno kombinuje svojstva visoke čvrstoće maltera sa fleksibilnošću bitumenski vezanog sistema. To se postiže izradom asfaltnog sloja, sa 25–30 % šupljina, koje se u daljem radnom koraku zapunjavaju razmuljivanjem Creteo®Phalt maltera visoke konačne čvrstoće.

Polukrute obloge tipa Creteo®Phalt posebno su podesne za površine izložene visokim statičkim i dinamičkim opterećenjima i mogu se koristiti na otvorenim i zatvorenim površinama.

Creteo®Phalt malter posebno je razvijen za ispunjavanje poroznih asfaltnih konstrukcija sa šupljinama. Creteo®Phalt malter karakterizuje iznimno kratko vreme vezivanja u kombinaciji sa vrlo brzim stvrdnjavanjem, a time i brzo puštanje u pogon i opterećavanje površine već nakon 12–18 sati. Creteo®Phalt malter kompenzuje skupljanje, zbog čega se smanjuju mikropukotine na površini i izbegavaju štetne pukotine u konstrukciji.

Moguće primene Creteo®Phalt obloga:

■ Stovarišta i visokoregalna stovarišta

■ Industrijski podovi i stovarišne površine

■ Trgovački centri i supermarketi

■ Temeljna podloga za linoleum, tepihe i pločice

■ Kontejnerski terminal

■ Stajne površine u aerodromima (parkirališta za avione)

■ Mesta za odleđivanje i pranje

■ Autobusna stajališta i autobusne stanice

■ Parkirna mesta za teška transportna vozila

■ Područja raskrsnica i semafora

■ Lučke transportne površine

■ Parkirališta

■ Sanacije asfaltnih i betonskih podova

Creteo®Phalt obloge imaju sledeća svojstva:

■ Optimalno kombinovanje čvrstoće i fleksibilnosti

■ Obloga bez dilatacionih fugni

■ Visoka trajnost saobraćajnica i spoljnih površina

■ Stabilne na temperaturama od -50 °C do +90 °C

■ Podesne za velika tačasta (koncentrisana) opterećnja

■ Vrlo dobra postojanost na smrzavanje i so za posipanje

■ Vrlo gusta mikrostruktura

■ Visoka hemijska otpornost

■ Otpornost na dugotrajna opterećenja

■ Vrlo visoka otpornost na habanje

■ Bez štetne prašine od abrazije

■ Brzo postavljanje i puštanje u pogon

CRETEO®PHALT CC 909 Visoko efikasni tečni malter

CC 909 je malter visokog protoka, klasa I, za asfaltne konstrukcije pune šupljina, za izradu polukrutih završnih obloga (HSD) prema smernici RVS 08.16.03 izdanje 2014 i M HD izdanje 2010. Polukrute završne obloge sa malterima klase I. najčešće se koriste kao obloge bez fugni kod većih opterećenja, a primenu nalaze u skladišnim halama, radionicama, vazdušnim i brodskim lukama, izgradnji puteva i ulica i sl. Adekvatne su za upotrebu u izradi javnih prometnica (kružni tokovi, autobuskna stajališta, prometne trake za usporavanje i ubrzavanje...) Prema zahtevima nepropusnosti i otpornosti na hemijsko delovanje. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača

Karakteristike:

• Ispunjava uslove prema RVS 08.16.03 izdanje 2014.

• Veoma tekuća konzistencija

• Visoka čvrstoća na pritisak

• Visoka otpornost na habanje

• Visoka vodootpornost

• Visoka otpornost na hemikalije (vidi izvještaj)

• Moguće koristiti i kao hidroizolaciju

Za više informacija preuzmite brošuru ovde:

SRB_Creteo®Phalt -polukrute obloge
pdf
637 KB