Environmental – Social – Governance: ESG kriterijumi

Na inicijativu UN-a 2006. godine, grupa institucionalnih investitora razvila je kriterijume DSG-a, kako bi podržala odgovorna ulaganja pridajući sve veći značaj životnoj sredini, društvenoj odgovornosti i korporativnom upravljanju.

  • Environmental – održivost

Uprava društva smatra uticaj na klimatske uslove važnim delom korporativne strategije. Ova publikacija dokumentuje ciljeve i projekte koji su sastavni deo globalne korporativne strategije, a čija je svrha postizanje merljivih pozitivnih pomaka u cilju očuvanja klime.

  • Social – društvena svest

FIXIT GRUPPE dosledno sprovodi sve važeće zakone, standarde i odredbe radnog prava. Ravnopravnost i nulta stopa tolerancije na diskriminaciju važni su faktori naše HR strategije. Udeo žena na rukovodećim pozicijama već je danas iznad globalno definisane kvote u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

  • Governance – korporativno upravljanje

Koncern raspolaže Kodeksom ponašanja koji obuhvata efikasne mere za identifikaciju i izbegavanje kršenja odredbi kartelskog prava. Kodeks se dosledno primenjuje u realnom životu. Poštovanje Kodeksa kontrinuirano se prati i unapređuje uz pomoć internih organizacijskih i procesnih mehanizama.