Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Hauptbild

Nova evropska uredba o razvrstavanju, obeležavanju i pakovanju hemikalija (CLP Uredba)

 

Evropska unija donela je novu Uredbu o razvrstavanju, označavanju i pakovanju supstanci i mešavina 1272/2008/EC

Na snagu je stupila 20. Januara  2009.

Nakon prelaznog perioda, zameniti če Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC i dosadašnji način razvrstavanja i obeležavanja supstanci i preparata  (navedene direktive preuzete su i od država koje nisu članice Evropske Unije).

Novi kriterijumi i oznake

Nova uredba preuzima kriterijume za razvrstavanje hemikalija dogovorene na nivou UN-a, tzv. Globalnog harmonizovanog sistema razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS).

Uredba donosi nove kriterijume  razvrstavanja, simbole opasnosti (piktograme) i oznake upozorenja i obaveštenja.

Taj novi sistem omogućiće da se hemikalije razvrstavaju i označavaju na identičan način širom sveta što će pomoći jednostavnijem prometu hemikalija budući da su dosadašnji različiti sistemi razvrstavanja bili svojevrsna barijera slobodnom međunarodnom prometu pa su zahtevali i dodatna finansijska sredstva kako bi se iste hemikalije razvrstale i označile na različite načine u skladu sa različitim propisima i kriterijumima  za razvrstavanje.

Kada stupa na snagu

CLP uredba omogućuje poseban prelazni period za razvrstavanje i označavanje supstanci, a poseban za mešavine, kako bi se industrija pripremila za prelazak sa postojećeg na novi sistem.

Za supstance  taj prelazni period se završava 1. Juna  2015. kada CLP uredba u potpunosti stupa na snagu.

Oznake koje vrijede do 01.06.2015

Oznake koje vrijede od 01.06.2015

450x280px_F_X

450x280px_FG_HH

450x280px_F_F

450x280px_FG_GC

Od 01.06.2015 opasne supstance  i mešavine mogu se označavati isključivo prema CLP uredbi.

Kada je kraj prelaznog perioda

Rezervoari koji su tada već skladišteni ili u opticaju mogu  imati stare oznake do kraja prelaznog perioda 01.06.2017.

Sve firme iz Fixit Gruppe sa sedištem u Evropi prilagođavaju se novom označavanju pa će svi proizvodi po isteku prelaznog perioda  biti prema zakonu isporučeni SA CLP uredbom.